Useful Links

Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

University-of-Sunderland

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων - BA (Hons) Business & Management

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

Περιγραφή του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του DEI College, έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των σπουδαστών σε ένα ευρύ φάσμα σχετικών ειδικοτήτων και πιο συγκεκριμένα, της Διοίκησης και Στρατηγικής των Επιχειρήσεων, του Μάνατζμεντ, της Ανάπτυξης και των Διεθνών Σχέσεων.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων “BA (Hons) Business & Management” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν ένα άκρως ανταγωνιστικό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και ονειρεύονται μια επιτυχημένη καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τους σπουδαστές, μέσω της μελέτης της βασικής γνώσης, να αποκτούν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και δεξιότητες για έρευνα. Επιπλέον, αποσκοπεί μέσα από τις ποικίλες εφαρμογές οι σπουδαστές να εξοικειωθούν και να δικτυωθούν με την αγορά εργασίας.

Οι σπουδαστές του DEI College έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο DEI College και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα. Επίσης, οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  • Business Organisations and Society – Επιχειρηματικοί Οργανισμοί και Κοινωνία

   Οι σπουδαστές θα παρατηρήσουν συστηματικά την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο εργασίας. Θα αναπτύξουν μια παγκόσμια οπτική για την επίδραση των τεχνολογιών στις εργασιακές πρακτικές και τη συμπεριφορά των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη ιστορικές, ηθικές, πολιτιστικές και κοινωνικές τάσεις. 

  • Business Management Skills Development – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διοίκησης Επιχειρήσεων

   Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια σειρά επαγγελματικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησής τους, μέσα από ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. Θα εξετάσουν τη σημασία της ανάπτυξης της δικής τους επαγγελματικής ταυτότητας, καθώς και της τοποθέτησής της σε ένα πλαίσιο μεταβαλλόμενων, προκλητικών και δυναμικών οργανισμών.

  • Understanding Markets & Marketing – Κατανόηση των Αγορών και του Μάρκετινγκ

   Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μια θεμελιώδη κατανόηση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουν παγκόσμιες μελέτες  και θα εξερευνήσουν το σκοπό του Μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  • Fundamentals of Financial Decision Making – Βασικές Αρχές Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων

   Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν σε βάθος τις επενδυτικές και οικονομικές αποφάσεις μιας εταιρείας και θα αναπτύξουν τεχνικές για την ερμηνεία λογιστικών πληροφοριών, ενώ θα επικεντρωθούν στην εκμάθηση των θεμελιωδών εργαλείων για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Managing Self and Others – Aυτο-διαχείριση και Διαχείριση Άλλων

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν την αξιολόγηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς και θα διερευνήσουν πώς αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επιτυχίας και της απόδοσης των οργανισμών. Θα μελετήσουν προβλήματα που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο και θα αναλύσουν στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

 • Delivering Projects for Organisational Success – Υλοποίηση Έργων για Οργανωτική Επιτυχία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν μερικά από τα θεμελιώδη και σύγχρονα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση επιτυχημένων έργων. Θα μελετήσουν τα παραπάνω στο πλαίσιο των οργανωτικών λειτουργιών, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και των ολιστικών αλυσίδων εφοδιασμού. 

 • Integrated Marketing Practice – Ολοκληρωμένη πρακτική Μάρκετινγκ

  Οι σπουδαστές θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη επί του εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ μέσα από την εξερεύνηση των σύγχρονων εξελίξεων, τις μελέτες περιπτώσεων και τις επίκαιρες συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών. Θα αναλύσουν τις καινοτομίες στη θεωρία και την πρακτική του Μάρκετινγκ και θα εξετάσουν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

 • Corporate Finance & Portfolio Valuation Εταιρική Χρηματοδότηση και Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η λήψη εταιρικών οικονομικών αποφάσεων επηρεάζει την επιτυχία του οργανισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα αποκτήσουν σφαιρική κατανόηση βασικών θεμάτων στην εταιρική χρηματοδότηση, όπως η μερισματική πολιτική, η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, οι πηγές χρηματοδότησης, οι συγχωνεύσεις και η ανάλυση χαρτοφυλακίου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Strategic Leadership and Collaboration – Στρατηγική Ηγεσία και Συνεργασία

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν και θα αποκτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό ηγετικό ρόλο και τη συνεργασία. Θα συμμετέχουν σε μια κριτική των θεωριών σχετικά με τη σημασία της στρατηγικής ηγεσίας σε οργανισμούς και θα κατανοήσουν τον αντίκτυπό της στην οργανωτική επιτυχία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 • Managing Business Continuity and Resilience – Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας και Ανθεκτικότητας

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν κριτικά τη διαχείριση ενός σύγχρονου διεθνούς επιχειρηματικού οργανισμού. Θα εξετάσουν ζητήματα όπως η διαχείριση κρίσεων και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Θα κατανοήσουν τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για την επίτευξη ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 • Leading and Implementing Organisational Change – Καθοδήγηση και Εφαρμογή Οργανωτικών Αλλαγών

  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τα πρωτοφανή επίπεδα αβεβαιότητας, ασάφειας, τεχνολογικής αλλαγής και παγκοσμιοποίησης στα οποία οι οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται. Θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή επιτυχημένων οργανωτικών αλλαγών.

 • Business Consultancy Project – Επιχειρηματική Συμβουλευτική

  Οι φοιτητές θα εξετάσουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αναζήτηση, το σχεδιασμό και τη διάδοση έργων επιχειρηματικής συμβουλευτικής για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ παράλληλα θα ενσωματώσουν μια διεθνή προοπτική στα συμβουλευτικά έργα. 

*Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς  
 • Άριστη εξοικείωση με την εφαρμογή της θεωρίας σε πολυσχιδείς περιοχές που αφορούν τη διοικητική επιστήμη και τις επιχειρήσεις
 • Άριστη εκμάθηση της ορολογίας της διοίκησης και οικονομικών 
 • Σημαντική ανάπτυξη διανοητικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που αποτελούν σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική πορεία
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος
 • Διευρυμένες δυνατότητες απορρόφησης σε ποικίλους κλάδους του οικονομικού και επιχειρηματικού τομέα

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας. Επιπλέον, θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευσή τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος
Γλώσσα Διδασκαλίας : Eλληνικά

Το 2018 αποφοίτησα από το τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποκτώντας το πτυχίο μου και στη συνέχεια αποφάσισα να επεκτείνω τις σπουδές μου παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ολοκληρώνοντας το κύκλο σπουδών μου με απόλυτη επιτυχία. Θεωρώ πως το Κολλέγιο DEI είναι ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο σου παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες από εμπείρους καθηγητές και ενημερωμένους με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν αυτόν τον κλάδο. Για αυτό το λόγο και το επέλεξα για να πραγματοποιήσω τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές.

Χρήστος Μ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο κλάδο των επιχειρήσεων και του management;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888+30 2310 251999