Useful Links

Πολιτική απορρήτου DEI College

Πολιτική απορρήτου DEI College

Ι .ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η εταιρία με την επωνυμία «Χ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΕ» με διακριτικό τίτλο «DEI COLLEGE» και αριθμό ΓΕΜΗ 57759204000 με σκοπό τη λειτουργία του Κολλεγίου και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εθνικής Αμύνης 9 με Τσιμισκή 131 γωνία, Τ.Κ. 54621 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Νταν-Πάρις Παπαγεωργίου. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.dei.edu.gr.

Η Εταιρία έχει συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία είναι Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας www.dei.edu.gr, των υποψήφιων και ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, των γονέων/κηδεμόνων των φοιτητών, των μελών της Διοίκησης, των υποψηφίων και ήδη απασχολούμενων εργαζομένων, των τρίτων/συνεργατών/προμηθευτών στα πλαίσια της λειτουργίας και διοίκησης της Εταιρίας.

Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Η εταιρία μας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού της προγράμματος όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας www.dei.edu.gr συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με τα οποία είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών μας οι οποίοι συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια αυτά τα οποία έχουν συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαβάστε προσεκτικά τη παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία μας (απλών και ευαίσθητων), τους σκοπούς και την νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά σας.

 ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), το ν. 4624/2019, το ν. 2472/1997 καθώς και το ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία e-Privacy), όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και άλλων συναφών διατάξεων με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας του ατόμου.

 

Για να διευκολύνουμε την ανάγνωση και πλήρη κατανόηση της παρούσας πολιτικής, παραθέτουμε τους παρακάτω ορισμούς:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

2) «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

3) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

4) «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

5) «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

6) «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

7) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

8) «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

9) «Βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα,

10) «Δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την άσκηση των παρακάτω δραστηριοτήτων:

 1. Λειτουργία του Κολλεγίου για τη παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 1. Διοίκηση της Εταιρίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και το Καταστατικό. 
 2. Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση της Εταιρίας.
 3. Προωθητικές ενέργειες – Διαφημίσεις.
 4. Διασφάλιση και άσκηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία στα πλαίσια της αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας της όπως ενδεικτικά αναφέρονται η εκπλήρωση των σκοπών της, η εύρυθμη λειτουργία της, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για τη προστασία των συμφερόντων της, τη προστασία της περιουσίας της καθώς και της ασφάλειας των φοιτητών, γονέων/κηδεμόνων τους, εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών που εισέρχονται στο χώρο που στεγάζεται η Εταιρία, κ.α. εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Θα ενημερώνεστε πριν την επεξεργασία εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, για τα έννομα συμφέροντα της Εταιρίας προς εκπλήρωση των οποίων γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την αναγκαιότητα εκπλήρωσής τους, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης αυτών.
 1. Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως θέματα υγείας και ασφάλειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιά, σεισμοί, κ.λπ.) ή  προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού  εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών. Θα ενημερώνεστε εγγράφως είτε με e-mail ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και  τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.
 2. Διαχείριση της ιστοσελίδας (αναφερόμενη εφεξής ως “Ιστοσελίδα”) – www.dei.edu.gr.  

 

 

ΙV. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ,  ΣΚΟΠΟΙ,  ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα

Σκοποί επεξεργασίας

Νόμιμη Βάση επεξεργασίας

Χρόνος αποθήκευσης

Ονοματεπώνυμο,  Τηλέφωνο επικοινωνίας,

e-mail φοιτητή ή γονέα κηδεμόνα, τάξη φοίτησης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και ενημέρωση του εκπαιδευτικού  μας προγράμματος

Συγκατάθεση  (άρθρο 6 παρ.1αΓΚΠΔ)

1 έτος  από την ενημέρωση ή νωρίτερα με ανάκληση της συγκατάθεσης

Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα και επώνυμο φοιτητή, ημερομηνία γέννησης, μητρική γλώσσα, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου,

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός & αριθμός μόνιμης κατοικίας, πόλη, τ.κ., χώρα, τηλέφωνο κατοικίας, αριθμός κινητού, e-mail  Στοιχεία Φοίτησης: τμήμα σπουδές, διάρκεια  Ακαδημαϊκά Προσόντα: απολυτήριο σχολείου /σχολής, έτος αποφοίτησης, πτυχίο, πιστοποιητικά φοίτησης, βαθμός αποφοίτησης),   Γλωσσικά Προσόντα: πτυχία ξένων γλωσσών, πληροφορίες για επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, Βιογραφικό ΜΒΙ  Επαγγελματική προϋπηρεσία: κάρτα ανεργίας, βιογραφικό ΜΒΙ, τομείς εργασίας

Οικονομικά Στοιχεία: φορολογική δήλωση ΑΦΜ, ΔΟΥ και  επάγγελμα,  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Οικογενειακή Κατάσταση: αριθμός τέκνων (φύλο και τάξη φοίτησης)

Εγγραφή και φοίτηση ή διακοπή  σε πρόγραμμα σπουδών

Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση των σπουδών

Πληροφορίες για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες ιατρικές γνωματεύσεις φοιτητή είτε με ιατρικές γνωματεύσεις ή από νοσηλευτικά ιδρύματα

 

Ειδική αντιμετώπιση φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας 

 

Εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση της φοίτησης

Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα και επώνυμο φοιτητή, ημερομηνία γέννησης, μητρική γλώσσα, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου,

Στοιχεία Επικοινωνίας: Οδός & αριθμός μόνιμης κατοικίας, πόλη, τ.κ., χώρα, τηλέφωνο κατοικίας, αριθμός κινητού, e-mail  Στοιχεία Φοίτησης: τμήμα σπουδές, διάρκεια 

1.Οργάνωση τμημάτων και  εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών

2.Έλεγχος παρουσίας/ απουσίας φοιτητή/τριας

 3.Δημιουργία  και λειτουργία εφαρμογής για προσωποποιημένη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για βοήθεια για τις εργασίες και τις εξετάσεις  (draft)

4.Παροχή  υποστηρικτικών υπηρεσιών

5.Έκδοση βεβαιώσεων  παρακολούθησης συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών   φοιτητή/τριας

Εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση της φοίτησης

Όλα τα ως άνω στοιχεία

Κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας

Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση της φοίτησης

Τα ίδια ως άνω  πλέον πληροφορίες για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες ιατρικές γνωματεύσεις φοιτητή είτε με ιατρικές γνωματεύσεις ή από νοσηλευτικά ιδρύματα

Ενημέρωση συνεργαζόμενο Παν/μιο Sunderland/Παν/μιο Λονδίνου.

Εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ/9 παρ.2β ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση της φοίτησης

Όνομα και επίθετο φοιτητή/τριας σχολή, τίτλος, συμμετοχές σε συνέδρια, προγράμματα, μελέτες κ.α.

Δημιουργία εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου με ακαδημαϊκά έργα εκπαιδευτικών και φοιτητών μας

Συγκατάθεση  (άρθρο 6 παρ.1αΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση τη φοίτησης ή  και νωρίτερα με ανάκληση της συγκατάθεσης

Επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, οδός και αριθμός μόνιμης κατοικίας, πόλη, τ.κ., χώρα, τηλέφωνο κατοικίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου και  πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα

Χορήγηση υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυση

Εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

10 έτη  από τη χορήγηση της υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης

Όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, βιομετρικά δεδομένα

 Σύνδεση και παρακολούθηση on line  τμήματος σπουδών

Εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

Όσο διαρκεί η φοίτηση έως την λήξη αυτής

Όνομα χρήστη και βιομετρικά δεδομένα

Βιντεοσκόπηση on line  παράδοσης μαθήματος κα ανάρτηση της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για διευκόλυνση παρακολούθησης    

Συγκατάθεση  (άρθρο 6 παρ.1α & 9 παρ.2α ΓΚΠΔ)

 Όσο διαρκεί η φοίτηση έως την λήξη αυτής ή νωρίτερα με ανάκληση συγκατάθεσης

Ανάκτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων (προσωπικών, στοιχείων επικοινωνίας, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, επαγγελματικά στοιχεία, στοιχεία φοίτησης οικονομικά στοιχεία, και ιατρικά στοιχεία κ.α.

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (δικαστικά ή εξωδικαστικά ) από νομικό σύμβουλο εταιρίας

Για θεμελίωση, άσκηση ή  υποστήριξη (δικαστική ή εξωδικαστικά) νομικών αξιώσεων εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1 στ ΓΚΠΔ και άρθρο 9παρ.2στ ΓΚΠΔ).

Έως την οριστική και αμετάκλητη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων ή όσο ορίζει ο Νόμος

Τα ίδια ως άνω στοιχεία

Έλεγχος και ενημέρωση  οικονομικών υπολοίπων  φοιτητών/τριών

 Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος Εταιρίας για την εύρυθμη οικονομική διαχείριση της εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1στ’ ΓΚΠΔ)

10 έτη από την ολοκλήρωση της φοίτησης

Ονοματεπώνυμο

Φυσικός έλεγχος εισόδου /εξόδου στα γραφεία της Εταιρίας

 Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος Εταιρίας για την ασφάλεια των προσώπων και περιουσίας της  (άρθρο 6 παρ.1στ ΓΚΠΔ)

1 εβδομάδα.

 Εξαιρετικά διατηρούνται για έναν (1) μήνα τα  δεδομένα στην περίπτωση που διατελέστηκε αξιόποινη πράξη/αδίκημα εις βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας καθώς και της  ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια

Ονοματεπώνυμο, φωτογραφία/βίντεο τμήμα σπουδών φοιτητών/τριων

Χρήση σε newsletters και εταιρικά έντυπα, αναρτήσεις σε social media ( Facebook, Instagram, YouTube, twitter)  web site και στο ευρύτερο κοινό

Συγκατάθεση (άρθρο 6παρ.1α ΓΚΠΔ)

Συγκατάθεση (άρθρο 6παρ.1α ΓΚΠΔ)

Ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση και τόπο διαμονής, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση

 Επικοινωνία -Αποστολή newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων

Συγκατάθεση (άρθρο 6παρ.1α ΓΚΠΔ)

Συγκατάθεση (άρθρο 6παρ.1α ΓΚΠΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ON LINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το βασικό εργαλείο για την online εκπαίδευση αποτελεί η πλατφόρμα Cisco Webex, με την οποία οι εκπαιδευόμενοι/φοιτητές αποκτούν τη δυνατότητα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο εξ’ αποστάσεως τα μαθήματα με video conference και να διαμοιράζονται παρουσιάσεις, κείμενα και εφαρμογές.

Προκειμένου να διευκολύνουμε τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, βιντεοσκοπούνται τα online μαθήματα και αναρτώνται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης στο online μάθημα οποιαδήποτε άλλη ώρα εκτός της προγραμματισμένης ώρας μετάδοσης του μαθήματος.

Όποιος δεν επιθυμεί την βιντεοσκόπηση μπορεί να παρακολουθήσει το on line μάθημα με κλειστή τη κάμερα ή και το μικρόφωνο και τυχόν ερωτήματα σχετικά με το μάθημα θα αποστέλλονται μέσω email στον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος.

Ενημερώνεστε εγγράφως είτε με email ή με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή δια ζώσης για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, των σκοπών επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας και τον τόπο και χρόνο αποθήκευσης καθώς και τα στοιχεία των αποδεκτών στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται τα δεδομένα σας.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την on line  εκπαίδευση, την βιντεοσκόπηση των on line μαθημάτων και την ανάρτηση τους  στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του DEI COLLEGE.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Χρόνος αποθήκευσης

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,  διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό, κινητό),  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας,  ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογαριασμού, Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης

1.Εκπλήρωση διατάξεων καταστατικού Εταιρίας  

2.Διοίκηση και εκπροσώπηση Εταιρίας.

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)

10 έτη από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας

Τα ίδια ως άνω

Συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (δίκαιο εταιριών, φορολογικό, κοινωνικοασφαλιστικό κ.α.)

Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε χρήση. 

Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ)

10 έτη  από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρίας

Τα ίδια ως άνω

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (δικαστικά ή εξωδικαστικά ) από νομικό σύμβουλο εταιρίας

Για θεμελίωση, άσκηση ή  υποστήριξη (δικαστική ή εξωδικαστικά) νομικών αξιώσεων εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ και άρθρο 9παρ.2στ ΓΚΠΔ).

Έως την οριστική και αμετάκλητη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων ή όσο ορίζει ο Νόμος

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, βιομετρικά δεδομένα

Αναρτήσεις σε social media (facebook, Instagram) website)

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ

10 έτη ή Έως την ανάκληση της συγκατάθεσης

Ονοματεπώνυμο

Φυσικός έλεγχος εισόδου /εξόδου στα γραφεία της Εταιρίας

Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος Εταιρίας για την ασφάλεια των προσώπων και περιουσίας της  (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ)

1 εβδομάδα.

Διατηρούνται για έναν (1) μήνα τα  δεδομένα στην περίπτωση που διατελέστηκε αξιόποινη πράξη/αδίκημα εις βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας καθώς και της  ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Νόμιμη βάση Επεξεργασίας

Χρόνος αποθήκευσης

 Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,    ΑΦΜ,  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου, εθνικότητα

Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, email.

  Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: σπουδές, επαγγελματική  εμπειρία, προϋπηρεσία,  ανεργία, γλωσσομάθεια ή επιπλέον προσόντα κ.α., Οικογενειακή Κατάσταση: αριθμός τέκνων (φύλο και τάξη φοίτησης)

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιου εργαζόμενου για ενδεχόμενη πρόσληψη

Για ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ )

5 έτη από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/βιογραφικό σημείωμα   για  ενδεχόμενη πρόσληψη 

Φωτογραφία  με το βιογραφικό σημείωμα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιου εργαζόμενου για ενδεχόμενη πρόσληψη σε συγκεκριμένη θέση εργασίας

Συγκατάθεση (άρθρο 9 παρ.1α ΓΚΠΔ)

5 έτη από την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή νωρίτερα από την ανάκληση της συγκατάθεσης

Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνία και συνέντευξη με σκοπό τη συνεργασία

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10 έτη από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας

Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,    ΑΦΜ,  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση, περιοχή, πόλη Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, email.

  Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: σπουδές, επαγγελματική  εμπειρία, προϋπηρεσία,  ανεργία, γλωσσομάθεια ή επιπλέον προσόντα κ.α., Οικογενειακή Κατάσταση: αριθμός τέκνων (φύλο και τάξη φοίτησης)

Οικονομικά Στοιχεία: Εκκαθαριστικό Εφορίας, Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης:

ΑΜΚΑ, ΑΜ ασφαλιστικού φορέα.

Πρόσληψη/Λύση σύμβασης εργασίας

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10 έτη  από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας

Όλα τα ανωτέρα πλέον θέση εργασίας, μισθός

Διαχείριση μισθοδοσίας (υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας)

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10 έτη  από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας

Όλα τα ανωτέρω πλέον  θέση εργασίας, μισθός, άδειες κλπ

Συμμόρφωση της εταιρίας στο εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ.1Γγκπδ)

10 έτη από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας ή όσο ορίζει ο Νόμος.

Όλα τα ανωτέρω  στοιχεία

Χορήγηση  άδειας, αναρρωτικής άδειας, αποζημίωση

 Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ)  .

10 έτη από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας ή όσο ορίζει ο Νόμος

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία

Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση

Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1γ ΓΚΠΔ) 

10 έτη από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας ή όσο ορίζει ο Νόμος

Ιατρικά στοιχεία (ιατρικές γνωματεύσεις από ιδιώτες ιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας, αποζημίωση

Εκτέλεση υποχρεώσεων της εταιρίας και άσκηση δικαιωμάτων εργαζόμενου σύμφωνα με εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο (άρθρο 9 παρ.2β ΓΚΠΔ )

10 έτη από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας ή όσο ορίζει ο Νόμος

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, βιομετρικά δεδομένα

Αναρτήσεις σε social media ( Facebook, Instagram) website

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ

10 έτη ή Έως την ανάκληση της συγκατάθεσης

Ονοματεπώνυμο

Φυσικός έλεγχος εισόδου /εξόδου στα γραφεία της Εταιρίας

Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος Εταιρίας για την ασφάλεια των προσώπων και περιουσίας της  (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ)

1 εβδομάδα.

Διατηρούνται για έναν (1) μήνα τα  δεδομένα στην περίπτωση που διατελέστηκε αξιόποινη πράξη/αδίκημα εις βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας καθώς και της  ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια

Ανάκτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων (προσωπικών, στοιχείων επικοινωνίας, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, στοιχεία πρόσληψης, στοιχεία μισθοδοσίας, οικονομικά στοιχεία, και στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, ιατρικά στοιχεία

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (δικαστικά ή εξωδικαστικά ) από νομικό σύμβουλο εταιρίας

Για θεμελίωση, άσκηση ή  υποστήριξη (δικαστική ή εξωδικαστικά) νομικών αξιώσεων εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ και άρθρο παρ.2 στ. ΓΚΠΔ).

Έως την οριστική και αμετάκλητη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων ή όσο ορίζει ο Νόμος

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  (νομικός σύμβουλος, δημόσιες υπηρεσίες/οργανισμοί,

& ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Εξωτερικός λογιστής, Υπεύθυνος Δικτύου, Διαφημιστική Εταιρία, Εταιρία διαχείρισης ιστοσελίδας ).

Προσωπικά δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Χρόνος αποθήκευσης

Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ΑΦΜ,  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, email.

  Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: σπουδές, επαγγελματική  εμπειρία, προσόντα, ΑΜ επαγγελματικού συλλόγου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιου συνεργάτη για συνεργασία

Για ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης συνεργασίας (άρθρο 6β παρ.1β. ΓΚΠΔ )

5 έτη από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/βιογραφικό σημείωμα για ενδεχόμενη πρόσληψη 

Φωτογραφία  με το βιογραφικό σημείωμα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιου συνεργάτη για συνεργασία

Συγκατάθεση (άρθρο 9 παρ.2α ΓΚΠΔ)

5 έτη από την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή νωρίτερα από την ανάκληση της συγκατάθεσης

Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνία και συνέντευξη με σκοπό τη συνεργασία

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10 έτη από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας

Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,    ΑΦΜ,  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου

Στοιχεία Επικοινωνίας: διεύθυνση, περιοχή, πόλη Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, email.

Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: σπουδές, επαγγελματική  εμπειρία, προϋπηρεσία,  ανεργία, γλωσσομάθεια ή επιπλέον προσόντα, ΑΜ Επαγγελματική ή Επιστημονικού Συλλόγου

Οικονομικά Στοιχεία: Εκκαθαριστικό Εφορίας, Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Στοιχεία Κοινωνικής Ασφάλισης:

ΑΜΚΑ, ΑΜ ασφαλιστικού φορέα.

Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης συνεργασίας

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10 έτη από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης συνεργασίας

Όλα τα ανωτέρα

Τήρηση μητρώου συνεργατών/προμηθευτών

Ενημέρωση σε εφαρμογές τρίτων (ΑΑΔΕ, e – EFKA κ.α.)

Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση όπως φορολογική, κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ)

10 έτη  από την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας

Όλα τα ανωτέρω

Έκδοση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση

Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση (άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ)

10 έτη από τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης ή όσο ορίζει ο Νόμος.

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνία στα πλαίσια της συνεργασίας

Εκτέλεση σύμβασης  (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ

10έτη από τη λύση συνεργασίας

Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,

Χρήση σε εταιρικά έντυπα, αναρτήσεις σε social media (Facebook, Instagram, YouTube, twitter)  web site και στο ευρύτερο κοινό

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ.1α ΓΚΠΔ)

10 έτη ή Έως την ανάκληση της συγκατάθεσης

Φωτογραφίες /΄Βίντεο

Χρήση σε εταιρικά έντυπα, αναρτήσεις σε social media ( Facebook, Instagram, YouTube, twitter)  web site και στο ευρύτερο κοινό

Συγκατάθεση (άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ)

10 έτη ή Έως την ανάκληση της συγκατάθεσης

Ονοματεπώνυμο

Φυσικός έλεγχος εισόδου /εξόδου στα γραφεία της Εταιρίας

 Εκπλήρωση εννόμου συμφέροντος Εταιρίας για την ασφάλεια των προσώπων και περιουσίας της  (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ)

1 εβδομάδα.

Διατηρούνται για έναν (1) μήνα τα  δεδομένα στην περίπτωση που διατελέστηκε αξιόποινη πράξη/αδίκημα εις βάρος της Εταιρίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι έρευνες της αστυνομίας καθώς και της  ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στα ποινικά και αστικά δικαστήρια

Ανάκτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων (προσωπικών, στοιχείων επικοινωνίας, στοιχεία βιογραφικού σημειώματος, στοιχεία σύμβασης συνεργασίας, οικονομικά στοιχεία

Διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων (δικαστικά ή εξωδικαστικά ) από νομικό σύμβουλο εταιρίας

Για θεμελίωση, άσκηση ή  υποστήριξη (δικαστική ή εξωδικαστικά) νομικών αξιώσεων εταιρίας (άρθρο 6 παρ.1 στ. ΓΚΠΔ και άρθρο παρ.2στ ΓΚΠΔ).

Έως την οριστική και αμετάκλητη διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων ή όσο ορίζει ο Νόμος

 

Φωτογραφίες/Βίντεο

Η Εταιρία μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες και βίντεο μελών διοίκησης, φοιτητών,  εργαζόμενων και τρίτων συνεργατών σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς για προώθηση των υπηρεσιών μας όπου σε ορισμένες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνεται/εμφανίζεται και το ονοματεπώνυμο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας καθώς και  σε socialmedia, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Η λήψη φωτογραφικών /βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην ιστοσελίδα μας γίνονται μόνο με τη ρητή σας συγκατάθεση που μπορείτε (φοιτητές/ εργαζόμενοι, μέλη διοίκησης επιχείρησης, τρίτοι συνεργάτες/προμηθευτές) να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο θα διαγράφονται. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες/βίντεο που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους. Τυχόν άρνηση ή ανάκληση της συγκατάθεσής σας εκ των υστέρων στην εμφάνισή σας σε μαζική φωτογραφία/βίντεο συνεπάγεται τη θάμπωση της φωτογραφίας/βίντεο και όχι την καταστροφή/μη λήψη τους.

Η Εταιρία μπορεί να λαμβάνει και να διατηρεί φωτογραφίες με το  βιογραφικό σας σημείωμα ως υποψήφιοι εργαζόμενοι /συνεργάτες τα οποία επεξεργαζόμαστε όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Βιογραφικών Σημειωμάτων.

 

 

 

 1. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών της διοίκησης της εταιρίας, υποψηφίων και ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών, γονέων/κηδεμόνων τους, πελατών, υποψηφίων και ήδη εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών και προμηθευτών, τα συλλέγουμε από εσάς τους ίδιους Μπορεί ωστόσο τα προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζόμενων μας ν’ ανακοινώνονται από πλατφόρμα αναζήτησης– jobfind- με την οποία συνεργαζόμαστε και μέσα από LinkedIn – Facebook – Oultook.

Σημαντική επισήμανση:

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους οριζόμενους ως άνω σκοπούς. Επεξεργασία για άλλο σκοπό από αυτόν που ορίζεται με την παρούσα γίνεται μόνο με προηγούμενη ενημέρωσή σας για τον σκοπό επεξεργασίας, τη νόμιμη βάση, τον τόπο και  χρόνο αποθήκευσης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων σας.

H Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε ή ανακοινώνετε.

Όλα όσα ορίζονται στην παρούσα ισχύουν με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VΙ. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) στην έδρα του DEI COLLEGE στην Ελλάδα και προστατεύονται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε BACKUP σε χωριστό χώρο φυλασσόμενο και προφυλαγμένο με κλειδαριά στο οποίο έχει πρόσβαση αυστηρά και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας.

 

VIΙ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Η σύναψη και εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 3. Η υποχρέωση σύναψης της σύμβασης εργασίας / συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και του εργαζομένου, τρίτου συνεργάτη, εκτελούντος την επεξεργασία.
 4. Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος της Εταιρία (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πανδημίες, κ.λπ.), 
 5. Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής,  
 6. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας ή των υποκειμένων στον τομέα του εργατικού δικαίου (μισθοδοσία, άδεια, κ.α.), του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης (ασφάλιση, κ.α.), φορολογικού δικαίου (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογικοί έλεγχοι, κ.α.). 
 7. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρία όπως η εκπλήρωση των σκοπών της, η εύρυθμη λειτουργία της, οι εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων και των σκοπών της, προστασία της περιουσίας της Εταιρίας καθώς και της ασφάλειας των φοιτητών, γονέων/κηδεμόνων τους, εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών που εισέρχονται στο χώρο που στεγάζεται η Εταιρία, κ.α.
 8. Η επεξεργασία εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρία όπως στην περίπτωση των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του covid -19 ή θανατηφόρων ιών.

 

VΙIΙ. ΤΡΙΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών (ενηλίκων/ανήλικων), γονέων/κηδεμόνων, εργαζόμενων, συνεργατών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ως άνω υποκειμένων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: η 3Ds Website Host, Epafos, Εξωτερικός Λογιστής,   Εξωτερικός Φωτογράφος, Εταιρίες ανεύρεσης εργασίας (JOB FIND, SKYWALKER, JOB INDEED, KARIERA, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ), Εταιρία ελέγχου ασφάλειας Microquest  (τεχνική εταιρία που υποστηρίζει τεχνικά τον server όπως και όλο το δίκτυο), η Top Host  (παρέχει χώρο σε cloud για το Moodle όπως και για τα κολεγιακά emails των σπουδαστών και καθηγητών (roundcube), η Novacom η οποία παρέχει τις άδειες της Microsoft όπου έχουμε και το outlook του προσωπικού, Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης cisco webex.

IΧ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Το κολλέγιο μας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του προγράμματος όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας www.dei.edu.gr, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου τα οποία εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο από τις 31 Ιανουαρίου 2021 αποχώρησε επισήμως από την Ε.Ε και θεωρείται έκτοτε Τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ

Το κολλέγιο μας διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα  των φοιτητών μας κατά την εγγραφή τους σε πρόγραμμα σπουδών μας όπως αναφέρουμε παραπάνω στο Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και  στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προκειμένου να εκπληρώσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα προς τους φοιτητές του μετά από ενημέρωσή τους.

Οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 44 ΓΚΠΔ, κάθε διαβίβαση εκτός ΕΕ πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 569) και να πληροί τους όρους του Κεφαλαίου V.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό. Για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση και αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται ελεύθερα προς τις χώρες αυτές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει με την 4800/28.6.2021  Απόφαση επάρκειας ότι η διαβίβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλής επειδή εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο κείμενο των Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επομένως, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων φοιτητών μας προς το Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου τα οποία εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ελεύθερη και θεωρείται ασφαλή εφόσον έχει κριθεί με την 4800/28.6.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση.

 1. X. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα των υποκειμένων ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του και σύμφωνα με τις εντολές του και τις σχετικές συμβάσεις.

Οι εργαζόμενοι καθώς και οι συνεργάτες της Εταιρίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθεια

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR) και το Ν.4624/2019.

 

ΧΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η Διοίκηση, το προσωπικό μας και οι συνεργάτες της Εταιρίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει γνώση των ρυθμίσεων του ΓΚΠΔ και του Ν.4624/2019 για την νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και με τους όρους των συμβάσεων συνεργασίας τρίτων επιχειρήσεων (υπεύθυνων επεξεργασίας). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα ανακοινώνουμε σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους.   

Μπορεί να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα σας όταν μας ζητηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Για τη συμμόρφωσή μας σε απαίτηση που προκύπτει από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, κλήτευση, ένταλμα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση αλλαγής διοίκησης  της εταιρίας (είτε πώληση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο).

ΧΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή  και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων η Εταιρία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρία χρησιμοποιεί κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits. Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση.

Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρίας αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

 

 

ΧΙΙΙ.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

 • Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε.
 • Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε.
 • Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους.
 • Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει

ΧIV. ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dei.edu.gr

Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας στη διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 9 με Τσιμισκή 131 γωνία, Τ.Κ. 54621 υπόψιν του κου Ντάνι- Πάρις Παπαγεωργίου. Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el) με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο καταγγελίας με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: complaints@dpa.gr.
 • Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.
 • Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00.
 1. XV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα  αλλά και σε χειρόγραφη μορφή στη γραφεία μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.