Useful Links

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Νομικής

University-of-Sunderland

Πτυχίο Νομικής - Law LLB (HONS)

Δυνατότητα και Οnline Παρακολούθησης.

Περιγραφή του Προγράμματος

Το Τμήμα Νομικής του DEI College αποτελεί τη ναυαρχίδα του Kολλεγίου, καθώς θεωρείται το πιο έμπειρο και παλιό στις σπουδές Νομικής στη Θεσσαλονίκη. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών Νομικής οδηγεί στην απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, που μπορεί να ασκηθεί επιτυχώς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Μια ομάδα άριστα καταρτισμένων Ελλήνων ακαδημαϊκών νομικών, με εμπειρία και γνώση πάνω σε κάθε τομέα του δικαίου – από το Ποινικό και το Εταιρικό ως το Ευρωπαϊκό και το Ναυτιλιακό, προσφέρει στον σπουδαστή της νομικής όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής “Law LLB (Hons)” προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Sunderland. Απευθύνεται σε υποψηφίους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πτυχίου Νομικής και αποσκοπούν σε μια επιτυχημένη καριέρα στο νομικό κλάδο.

Οι σπουδαστές της Νομικής σχολής του DEI College, θα αποκτήσουν  δεξιότητες και ικανότητες που θα τους διαμορφώσουν κατάλληλα ως επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Επιπλέον, οι σπουδαστές του DEI College έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κολλεγίου, στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του University of Sunderland, δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο DEI College και κάρτα προνομίων με εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα και υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Νομικής συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας:

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής  Σχολής του University of Sunderland με φοίτηση στο DEI College μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια σε περίπτωση full-time φοίτησης ή σε 6 χρόνια σε περίπτωση part-time φοίτησης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, ομαδικές εργασίες και έρευνα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν εργασίες, έρευνα, παρουσιάσεις και γραπτές εξετάσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του πρώτου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Practical Contract Law – Πρακτικό Ενοχικό Δίκαιο
  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τις θεμελιώδεις συμβατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας, της ισότητας και της ιδιωτικότητας των συμβάσεων. Θα αναπτύξουν μια λεπτομερή γνώση και κατανόηση του τρόπου σύναψης μιας σύμβασης, των νόμιμων προϋποθέσεων των έγκυρων συμβάσεων, της έννοιας της αθέτησης της σύμβασης και των αξιώσεων που απορρέουν από την παραβίασή της.

 • Criminal Law – Ποινικό Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μια θεμελιώδη κατανόηση της θεωρίας και του δόγματος του Ποινικού Δικαίου και θα εξετάσουν τη φύση του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών Δικαστηρίων. Θα εξετάσουν τα actus reus, στοιχεία που απαιτούνται για να στοιχειοθετηθεί ένα έγκλημα (συμπεριφορά, αποτέλεσμα και περιστάσεις) και τις διαφορές μεταξύ εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων.

 • Criminal Procedure – Ποινική Διαδικασία
  Οι σπουδαστές θα γνωρίσουν κριτικά και θα κατανοήσουν το Ποινικό Δίκαιο και τη διαδικασία που σχετίζεται με την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Θα αναλάβουν πρακτικά καθήκοντα, όπως η εξέταση αρχείων κράτησης, η παροχή συμβούλων πριν και κατά τη διάρκεια αστυνομιών συνεντεύξεων και η προετοιμασία της δήλωσης για την παροχή ελαφρυντικών.

 • Public Law and the Law of the European Union – Δημόσιο Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τις θεωρίες και τις αρχές που διέπουν το πλαίσιο εντός του οποίου θεσμοθετείται κάθε νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα διερευνήσουν τις πηγές του Συντάγματος και πώς αυτές λειτουργούν παράλληλα με τις θεμελιώδεις αρχές του Βρετανικού Συντάγματος, όπως το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών και η κοινοβουλευτική κυριαρχία. 

 • Fundamental Legal Skills – Θεμελιώδεις Νομικές Δεξιότητες
  Οι σπουδαστές θα ακονίσουν τις δεξιότητές τους στην κριτική σκέψη, τη νομική έρευνα, τη σύνταξη νομικών κειμένων με ακρίβεια και τη διαχείριση χρόνου. Θα εξερευνήσουν τους πόρους της βιβλιοθήκης που είναι διαθέσιμοι, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των νομικών βάσεων δεδομένων, ενώ παράλληλα θα διεξάγουν αποτελεσματική νομική έρευνα την οποία θα εφαρμόζουν απευθείας σε ένα δεδομένο πρόβλημα ή θέμα.

 • English Legal System – Αγγλικό Νομικό Σύστημα
  Οι σπουδαστές θα αναλάβουν μια σε βάθος μελέτη των ουσιαστικών νομικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής διαδικασίας, της κατ’ εξουσιοδότηση νομοθέτησης και της δομής των δικαστηρίων. Θα εφαρμόσουν τις βασικές έννοιες και τη νομοθεσία που έχουν διδαχθεί  για να πραγματοποιήσουν μια ακριβή και αιτιολογημένη ανάλυση των εκάστοτε κατάλληλων υποθέσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του δεύτερου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Family Law and Practice – Οικογενειακό Δίκαιο και Πρακτική

  Οι σπουδαστές θα μελετήσουν το Δίκαιο που ρυθμίζει τη σύσταση και λύση των οικογενειακών σχέσεων και τις σχέσεις γονέα-παιδιού. Θα εξετάσουν τη νομοθεσία που ρυθμίζει το γάμο, το σύμφωνο συμβίωσης, τη συμβίωση και την επίλυση διαφορών που προκύπτουν μετά από διάσπαση μιας σχέσης. Επιπλέον, θα εξερευνήσουν τη νομοθεσία που διέπει τη γονική μέριμνα.

 • Practical Tort Law – Δίκαιο Αδικοπραξιών

  Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών του Αγγλικού Δικαίου περί αδικοπραξιών εντός του κατάλληλου, πρακτικού πλαισίου. Θα αφομοιώσουν τις βασικές αρχές των αδικοπραξιών εξ΄ αμέλειας, της ευθύνης του κατόχου, της όχλησης και της καταπάτησης. 

 • Law in Society  – Νόμος και Κοινωνία

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν ακριβή γνώση και κατανόηση ενός φάσματος σημαντικών εννοιών, αξιών, αρχών και κανόνων που σχετίζονται με το ρόλο του Δικαίου στην κοινωνία. Θα διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα σε συναφείς τομείς του Δικαίου, χρησιμοποιώντας μια σειρά από επαγγελματικές βάσεις δεδομένων και ακαδημαϊκά κείμενα.

 • Law of Evidence – Δίκαιο της Απόδειξης

  Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία στα διάφορα στάδια μιας ποινικής υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των αποδεικτικών στοιχείων, του βάρους και του προτύπου απόδειξης. Θα εξετάσουν άλλες πτυχές των αποδεικτικών στοιχείων, όπως το δικαίωμα σιωπής, τα αποδεικτικά στοιχεία χαρακτήρα, τις φήμες, τις ομολογίες, τα αποδεικτικά στοιχεία εμπειρογνωμόνων και τα παρανόμως κτηθέντα αποδεικτικά στοιχεία.

 • Land Law – Έγγειος Ιδιοκτησία

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τις κύριες έννοιες του Εμπράγματου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, τόσο της κυριότητας και της μίσθωσης, όσο και της κτήσης, προστασίας και εφαρμογής τυχόν δικαιωμάτων τρίτων. Θα κατανοήσουν την ιστορική και παρούσα σημασία της ιδιοκτησίας γης, καθώς και τα δικαιώματα και τις ευθύνες που τη συνοδεύουν.

 • Dispute Resolution and Civil Litigation – Επίλυση Διαφορών και Αστικές Διαφορές

  Οι σπουδαστές θα ερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν αστικές διαφορές. Θα γνωρίσουν τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και θα εξετάσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαπραγμάτευσης σε σύγκριση με τη δικαστική επίλυση μιας διαφοράς. Θα αναλύσουν κριτικά την καταλληλότερη πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθήσουν.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του τρίτου έτους της σχολής Νομικών Σπουδών:

 • Counter Terrorism Law – Δίκαιο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Θα εξερευνήσουν το νομικό ορισμό της τρομοκρατίας, το ρόλο των αντιτρομοκρατικών θεσμών, την προληπτική αντιτρομοκρατική νομοθεσία (αδικήματα) και την κατασταλτική αντιτρομοκρατική νομοθεσία (αστυνομικές εξουσίες).

 • Public International Law – Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
  Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στις έννοιες, τις αρχές, τους θεσμούς και τις συζητήσεις που πλαισιώνουν το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο σήμερα. Θα διερωτηθούν για το ρόλο του Διεθνούς Δικαίου στις διεθνείς υποθέσεις, με έμφαση στις σύγχρονες συγκρούσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα εξετάσουν το ρόλο και τις σχέσεις των Διεθνών Οργανισμών και θεσμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Διεθνές Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Medical Law – Ιατρικό Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα εξερευνήσουν τη νομοθεσία που διέπει την ιατρική και υγειονομική περίθαλψη . Θα εξετάσουν κριτικά τους νόμους που διέπουν την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την έρευνα και τα πειράματα, τη δωρεά οργάνων, την ιατρική αμέλεια, τη θεραπεία ασθενών που δεν έχουν την ικανότητα συναίνεσης και τη φροντίδα στο τέλος της ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν.

 • Crime Justice and Society – Έγκλημα, Δικαιοσύνη και Κοινωνία
  Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις στον τομέα της Εγκληματολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης του εγκλήματος, των εγκληματιών και των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης και σωφρονισμού. 
 • Trusts Law – Δίκαιο Καταπιστευμάτων
  Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν σε βάθος τη φύση και της χρησιμότητα του Δικαίου Καταπιστευμάτων. Θα εξετάσουν την ανάπτυξη των αρχών της δίκαιης δικαιοσύνης, τα ρητά ιδιωτικά καταπιστεύματα, τα φιλανθρωπικά καταπιστεύματα, τα καθήκοντα των διαχειριστών, τη φύση και την έκταση των καταπιστευματικών υποχρεώσεων.
 • Commercial Law – Εμπορικό Δίκαιο

  Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν κριτική γνώση και κατανόηση των κεντρικών αρχών του Δικαίου Των Εμπορικών Συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί εμπόρων, ασφάλισης και καταναλωτών. Θα αναλάβουν λεπτομερή έλεγχο και σύνταξη εγγράφων, θα μάθουν πως να αναλύουν εμπορικές συμβάσεις και να συμβουλεύουν τους πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους.

* Τα μαθήματα κάθε έτος ενδέχεται να αλλάζουν.

Γιατί να Επιλέξω το Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στη Θεσσαλονίκη από το DEI College

 • Συνεχώς ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών, που συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς 
 • Άριστη εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής 
 • Άριστη εκμάθηση της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας 
 • Πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που βοηθά τον σπουδαστή να κατανοήσει σε βάθος το αντικείμενο της Νομικής
 • Εκπαίδευση στη διεξαγωγή προηγμένης νομικής έρευνας στην αγγλική γλώσσα
 • Αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών από το University of Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Δυνατότητα full-time ή part-time φοίτησης, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σπουδαστή
 • Ευρύ φάσμα μαθημάτων για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πτυχίου για την αγορά εργασίας
 • Διευρυμένες δυνατότητες απορρόφησης σε ποικίλους κλάδους του νομικού τομέα
 • Μεγάλο ποσοστό επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος
 • Δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Νομικής εξ Αποστάσεως

Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων

Το  DEI College διαθέτει συμφωνία  δικαιόχρησης με  το  University of Sunderland,  το  οποίο  είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου αναφορικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών του. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια κατόπιν των σπουδών σε ελληνικά κολλέγια ορίζεται τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι οι πτυχιούχοι του University of Sunderland, με φοίτηση στο DEI College στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το πτυχίο τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικά στην Ελλάδα, κατόπιν της αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου από τον αρμόδιο φορέα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), οι πτυχιούχοι δύνανται να εργαστούν ως μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, τους ίδιους όρους, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος (εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού). Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών πανεπιστημίων με φοίτηση σε κολλέγιο στην Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου πανεπιστημίου της αλλοδαπής (όχι όμως και σε πανεπιστήμια της ημεδαπής).

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κολλεγίου DEI αποτελείται από έμπειρους καθηγητές με υψηλά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά κριτήρια. Η επαγγελματική ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο τομέα ωθεί τους σπουδαστές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δικές τους νέες ευκαιρίες καριέρας, ενώ παράλληλα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του κλάδου. Η εξειδίκευσή τους σε παγκόσμια ζητήματα και τάσεις, όπως, ο ανταγωνισμός της ζήτησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η ποιότητα των υπηρεσιών και η γνώση του αντικειμένου, αποτελεί ιδανική αρωγή στην εξέλιξη των σπουδαστών.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράµµατος:

Έναρξη τμημάτων: Οκτώβριος
Γλώσσα Διδασκαλίας : Eλληνικά

Επέλεξα το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής που προσφέρεται από το DEI College και θεωρώ πως ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να έχω κάνει. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές ενότητες και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο. Αποφοίτησα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλήρως ικανοποιημένη και πιστεύω πως το Κολλέγιο Dei είναι κορυφαίο στο τομέα της Νομικής.

Μαρία Π.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

-Απολυτήριο Λυκείου

-Αστυνομική Ταυτότητα

-Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

-Αίτηση Εγγραφής του Κολλεγίου (συμπληρώνεται στο Κολλέγιο ή Online)

Σας ενδιαφέρει μια επιτυχημένη καριέρα στο νομικό κλάδο;

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας +30 2310 251888+30 2310 251999